[05/02/10] งานชิ้นที่ 7 และ 8

1. ตัวอย่างโปรแกรมการใช้คำสั่งอาร์เรย์ Array 2 มิติ จำนวน 2 ข้อ

1)โปรแกรมคำนวณรายได้ในแต่ละเดือน
PROGRAM ARRAY2D_1;
USES CRT;
VAR I,J,TOT:INTEGER;
       INC:ARRAY [1..5,1..4] OF INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WRITELN(‘INPUT INCOME FOR 5 MONTH’);
     FOR I:=1 TO 5 DO BEGIN
          TEXTCOLOR(I+1);
          WRITELN(‘—– MONTH ‘,I,’ —–‘);
          FOR J:=1 TO 4 DO BEGIN
               WRITE(‘WEEK ‘,J,’ = ‘);READLN(INC[I,J]);
               TOT:=TOT+INC[I,J];
          END;
     END;
     WRITELN(‘*******************************’);
     WRITELN(‘TOTAL INCOME = ‘,TOT);
     READLN;
END.

2)โปรแกรมแสดงสูตรคูณ แม่ 2-12
PROGRAM ARRAY2D_2;
USES CRT;
VAR X,Y:INTEGER;
       MULTI:ARRAY [2..12,1..12] OF INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;    
     FOR X:=2 TO 12 DO BEGIN
          FOR Y:=1 TO 12 DO BEGIN
               MULTI[X,Y]:=X*Y;
               WRITELN(X,’ * ‘,Y,’ = ‘,MULTI[X,Y]);
               DELAY(200);
          END;
          WRITELN(‘************************’);
          DELAY(500);
     END;
     READLN;
END.

———————————————————————————————-
2. ตัวอย่างโปรแกรมการใช้คำสั่ง for จำนวน 2 ข้อ

1)โปรแกรมรับค่าตัวเลขและตัวยกกำลัง มาคำนวณการยกกำลัง แล้วแสดงค่าออกมา
PROGRAM FOR_1;
USES CRT;
VAR  I,BASE,INDEX,RESULT:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WRITE(‘INPUT BASE NUMBER  = ‘);READLN(BASE);
     WRITE(‘INPUT INDEX NUMBER = ‘);READLN(INDEX);
     RESULT:=1;
     FOR I:=1 TO INDEX DO RESULT:=RESULT*BASE;
     WRITELN(‘****************************’);
     TEXTCOLOR(11);
     WRITELN(BASE,’ ^ ‘,INDEX,’ = ‘,RESULT);
     READLN;
END.

2)โปรแกรมรับค่าคะแนนนักศึกษาพร้อมแสดงเกรด พร้อมแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนรวมออกมา
PROGRAM FOR_2;
USES CRT;
VAR I,TOT:INTEGER;
       AVER:REAL;
       S:ARRAY [1..5] OF INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     FOR I:=1 TO 5 DO
     BEGIN
          WRITE(‘STUDENT ‘,I,’ SCORE = ‘);READLN(S[I]);
          TOT:=TOT+S[I];
          IF (S[I]>=80) AND (S[I]<=100) THEN WRITELN(‘ GRADE=A’) ELSE
          IF (S[I]>=70) AND (S[I]<=79) THEN WRITELN(‘ GRADE=B’) ELSE
          IF (S[I]>=60) AND (S[I]<=69) THEN WRITELN(‘ GRADE=C’) ELSE
          IF (S[I]>=50) AND (S[I]<=59) THEN WRITELN(‘ GRADE=D’) ELSE
          IF (S[I]>=0) AND (S[I]<=49) THEN WRITELN(‘ GRADE=F’) ELSE
          WRITELN(‘ ERROR !!!’);
     END;
     AVER:=TOT/5;
     TEXTCOLOR(20);
     WRITELN(‘SCORE AVERAGE = ‘,AVER:3:2);
     READLN;
END.

———————————————————————————————-

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: