[04/12/09] แบบฝึกหัดครั้งที่ 3

เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง FOR/DO

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ 10 ครั้ง
     Turbo PASCAL for Programming By For…Do

PROGRAM WORK_03_1;
USES CRT;
VAR I:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     FOR I:=1 TO 10 DO
     WRITELN(‘Turbo PASCAL for Programming By For…Do’);
     READLN;
END.

———————————————————————————————-
2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวแปร N แล้วคำนวณหาผลรวมของเลขคู่ จาก 1 ถึง N แสดงผลออกทางจอภาพ

PROGRAM WORK_03_2;
USES CRT;
VAR I,N,TOTAL:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WRITE(‘PLEASE ENTER NUMBER : ‘);
     READLN(N);
     FOR I:=1 TO N DO
     IF I MOD 2=0 THEN TOTAL:=TOTAL+I;
     WRITE(‘TOTAL                        : ‘,TOTAL);
     READLN;
END.

———————————————————————————————-
3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขเป็นลำดับ ออกทางจอภาพดังต่อไปนี้
     1
     2 2
     3 3 3
     4 4 4 4
     5 5 5 5 5
     6 6 6 6 6 6

PROGRAM WORK_03_3;
USES CRT;
VAR I1,I2:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     FOR I1:=1 TO 6 DO
     BEGIN
         FOR I2:=1 TO I1 DO WRITE(I1,’ ‘);
         WRITELN;
     END;
     READLN;
END.

———————————————————————————————-

เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง WHILE/DO

4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ 10 ครั้ง
     Turbo PASCAL Programming By While…Do

PROGRAM WORK_03_4;
USES CRT;
VAR I:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WHILE I<10 DO
     BEGIN
          WRITELN(‘Turbo PASCAL Programming By While…Do’);
          I:=I+1;
     END;
     READLN;
END.

———————————————————————————————-
5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวแปร N แล้วคำนวณหาผลรวมของเลขคี่ จาก 1 ถึง N แสดงผลออกทางจอภาพ

PROGRAM WORK_03_5;
USES CRT;
VAR N,TOTAL:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WRITE(‘PLEASE ENTER NUMBER : ‘);
     READLN(N);
     WHILE N>0 DO
     BEGIN
          IF N MOD 2=1 THEN TOTAL:=TOTAL+N;
          N:=N-1;
     END;
     WRITELN(‘TOTAL                    : ‘,TOTAL);
     READLN;
END.

———————————————————————————————-
6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขเป็นลำดับ ออกทางจอภาพดังต่อไปนี้
     1
     2 2
     3 3 3
     4 4 4 4
     5 5 5 5 5
     6 6 6 6 6 6

PROGRAM WORK_O3_6;
USES CRT;
VAR I1,I2:INTEGER;
BEGIN
     CLRSCR;
     WHILE I1<6 DO
     BEGIN
          I1:=I1+1;
          I2:=0;
          WHILE I2<I1 DO
          BEGIN
               WRITE(I1,’ ‘);
               I2:=I2+1
          END;
     WRITELN;
     END;
     READLN;
END.

———————————————————————————————-

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: